در طول پروسه رشد کودک ، تغذیه همچنان مهمترین عامل رشد سالم است. همین عامل باعث اهمیت غذاخوردن آسان و لذت بخش است. ظروف تغذیه کودک وی کر با توجه به اهمیت تغذیه کودک اقدام به تهیه ظروف غذاخوری مخصوص کودک کرده است.

در طول پروسه رشد کودک ، تغذیه همچنان مهمترین عامل رشد سالم است. همین عامل باعث اهمیت غذاخوردن آسان و لذت بخش است. ظروف تغذیه کودک وی کر با توجه به اهمیت تغذیه کودک اقدام به تهیه ظروف غذاخوری مخصوص کودک کرده است.